กองทุนสื่อเปิดงาน “มหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข” “อุ๋ย-อลิศ-นันต์-ต้อม” เผยนำหลักธรรมทำให้พ้นภัยโควิด

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม และ วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร จัดงาน “มหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข” ที่วัดโพธิ์ ชวนท่องโลกพระพุทธศาสนา เข้าถึงคำสอนนำไปใช้ในชีวิต นักร้องนักแสดง “อุ๋ย บุดดาเบลส-อลิศ The Golden Song – นันต์ ไมค์ทองคำ – ต้อม” ร่วมงานเผยนำหลักธรรมทำให้พ้นภัยโควิด

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเปิดงาน “มหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข” จัดขึ้นโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม โดยมี ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ , นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา , ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ เครือข่ายด้านพระพุทธศาสนา และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) กรุงเทพมหานคร

นายอิทธิพล กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม มีหน้าที่ทำนุบำรุง ธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยในด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา กระทรวงได้บูรณาการร่วมกับทุกองค์กรเครือข่าย คณะสงฆ์ ร่วมกันเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผลิตสื่อเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเข้าถึงคนทุกเพศทุกวัย ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพุทธศาสนา ต้องมีมัชฌิมาปฏิปทา คือ ความสมดุล ทางสายกลาง ความเหมาะสม ความเสมอ ความพอดี โดยมีสติเป็นเครื่องควบคุมทำความดีละเว้นความชั่ว ผ่านงาน “มหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2565 ทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ อาทิ

• การเสวนา พูดคุยเรื่อง “สังคมวิถีใหม่ อยู่กับธรรมะอย่างไรให้ใจเป็นสุข” โดยเฉพาะในยุคโควิดระบาด และการขับร้องบทเพลง
– พระสุธีวชิรปฏิภาณ (วีรพล วีรญาโณ ป.ธ.3) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
– นที เอกวิจิตร (อุ๋ย บุดดาเบลส) ศิลปิน นักร้อง ได้ระบุว่า ได้ใช้หลักธรรมคือความไม่ประมาท
– ธนัชศลักษณ์ ฮัดสัน (อลิศ The Golden Song) นักร้อง นักแสดง ระบุว่าได้ใช้สติและสมาธิในการดำเนินชีวิต
– อนันต์ อาศัยไพรพนา (นันต์ ไมค์ทองคำ) ศิลปิน นักร้อง ระบุว่า ได้ใช้หลักฆราวาสธรรม 4 โดยเฉพาะจาคะ ในการดำเนินชีวิต
– นิรันดร์ โอภาสธัญกร (ต้อม) นักร้อง นักแสดง ระบุว่า ได้ใช้หลักธรรมคุ้มครองโลก 2 ประการคือ สติสัมปชัญญะ รู้เท่าทันโควิด

• กิจกรรม Walk rally สายบุญไหว้พระรัตนตรัย จำนวน 9 จุด
• นิทรรศการ “พุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข” องค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา
• การสาธิตการทำกระทง กิจกรรมเสริมในวันลอยกระทง

• Virtual Exhibition “มหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข” ในรูปแบบ Metaverse เป็นการนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ และถือเป็นการรวบรวมข้อมูลด้านพุทธธรรม พุทธศาสนาทั้งหมดสืบค้นในรูปแบบ Big Data องค์ความรู้ด้านศาสนาพุทธอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่พุทธศาสนิกชน เด็กและเยาวชนที่สนใจศึกษาและเข้าถึงสื่อดี ๆ ทางพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขยายช่องทางการสื่อสารและสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาระสำคัญเกี่ยวกับสื่อพระพุทธศาสนา และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ผลิตสื่อ กลุ่มเป้าหมายผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

ดร.ธนกร กล่าวว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีแนวความคิดที่จะสร้างแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่อันเปรียบเสมือน Big Data ของสื่อทางพระพุทธศาสนา เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเข้าถึงได้โดยง่ายอย่างกว้างขวาง จึงเกิดเป็นแนวความคิดในการสร้างสรรค์งานแบบผสมผสาน “พุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข” ทั้งในรูปแบบกิจกรรมภาคพื้น และกิจกรรมออนไลน์ในรูปแบบ Metaverse เสมือนจริงหรือ Virtual Event เพื่อเปิดประสบการณ์ผู้เข้าชมการเรียนรู้พุทธธรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยแยกหมวดหมู่ทั้งสาระและบันเทิงไว้อย่างครบถ้วน เสมือนได้ท่องโลก Exhibition ขนาดใหญ่เกี่ยวกับพุทธศาสนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อให้สอดรับกับนโยบายภาครัฐที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี รวมทั้งการทำนุบำรุงศาสนา การอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทย และการยอมรับประเพณี วัฒนธรรมที่ดีที่มีความหลากหลาย เพื่อสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คุณธรรม และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

Leave a Reply