“มส.” มีมติแต่งตั้ง “พระสังฆาธิการ” หลายตำแหน่ง

วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงลาการประชุม ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระธีรญาณมุนี เป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๕ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วม การนี้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

โดยหลังการประชุมเสร็จสิ้น คณะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แถลงข่าวมติที่ประชุมมหาเถรสมาคมแต่งตั้งพระสังฆาธิการหลายตำแหน่ง ดังนี้

๑. มหาเถรสมาคม มีมติแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัด ดังนี้
-พระครูศรีธีราภรณ์ (บุญมี) ยโสธโร วัดวารีสาร ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือง จังหวัดเลย ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดเลย
๒. แต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ภาค ๘ จำนวน ๓ รูป
-พระครูสุตวิริยาลังการ (ศุภวิชญ์) กวิสฺสโร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดเซกาเจติยาราม พระอรามหลวงชั้นตรี จังหวัดบึงกาฬ
-พระครูสังฆรักษ์จีรัฐติกุล โอภาโส ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยจะเอาวาดวัดสีกาเจติยาราม พระอรามหลวงชั้นตรี จังหวัดบึงกาฬ
-พระมหาอภิชัย อภิชโย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดอุดมธานี พระอรามหลวงชั้นตรี จังหวัดนครนายก
๓. มหาเถรสมาคม มีมิติเห็นชอบอนุมัติตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มอีก ๑ ตำแหน่ง
๔. พระสังฆาธิการขอลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ดังนี้
พระมหารุ่งธรรม ญาณสิทธิ ผู้ช่วยเจ้าวาสวัดท่างาม ขอลาออกจากตำแหน่งเพื่อไปปฏิบัติศาสนกิจสังกัดวัดท่าผา ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
๕. มหาเถรสมาคม มีมิติเห็นชอบแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
เสนอแต่ตั้งให้ พระพิพัฒน์ศึกษากร รตนาโภ วัดบางช้างเหนือ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
๖. มหาเถรสมาคม มีมติเห็นชอบแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗ เพิ่มอีก ๒ ตำแหน่ง ดังนี้
-พระราชโพธิวรคุณ (พายัพ ฐิตปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดดอยสะเก็ด ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ (รูปที่ ๓)
-พระราชรัชมุนี (นิมิต สิขรสุวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนดอก ตำบลดอยสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ (รูปที่ ๔ )

 

ที่มา : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Leave a Reply