เจ้าคณะจังหวัดพะเยา ตั้งปธ.ภาคียุวสงฆ์ไทย เป็นเจ้าอาวาสวัดสันกู่แก้วมงคล

วันอังคารที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผู้สื่อข่าวรายว่า พระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา อนุมัติแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดสันกู่แก้วมงคล อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และประธานภาคียุวสงฆ์แห่งประเทศไทย

๑.ประวัติ

พระอภิเชษฐ์ ฉายา สุภทฺรวาที อายุ ๓๒ พรรษา ๑๒ วิทยาฐานะ นักธรรมชั้นเอก ปธ. ๑-๒ วัดวัดเรืองยศสุทธาราม แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

๒. อุปสมบท
เมื่อ วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
นามพระอุปัชฌาย์ พระครูปทุมสมณวัตร
เจ้าคณะอำเภอหนองกุงศรี วัดหนองบัว ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
นามพระกรรมวาจาจารย์ พระครูปริยัตสุตานุยุต วัดหนองบัว ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
นามพระอนุสาวนาจารย์ พระครูสุตวชิโรภาส วัดหนองบัว ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

๓. วิทยฐานะ
(๑) พ.ศ. ๒๕๕๐ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
(๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก จากสำนักศาสนศึกษาวัดหนองบัว ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
(๓) มีความชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
(๔) พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นกรรมการสภานิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
(๕) พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นเลขานุการประธานสภานิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นรองนายกองค์กรบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(๗) พ.ศ. ๒๕๕๘- ปัจจุบัน นักจัดการงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(๘) พ.ศ. ๒๕๖๓ -ปัจจุบัน ประธานภาคียุวสงฆ์แห่งประเทศไทย

๔. งานเผยแผ่
– มีการอบรมศีลธรรม คือ .-
๑.อบรมคณะครู นักเรียนและประชาชนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
๒. อบรมอุบาสก อุบาสิกา ผู้สมาทานศีล ๘ ศีล ๕ ทุกวันธรรมสวนะ
๓. อบรมนักเรียนและโรงเรียนวัดไทร
๔. เป็นพระวิทยากรพิเศษอบรมนักเรียนวัดเขาพลมนี
๕. เป็นพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงของสถาบัน ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
๕. ลำดับสมณศักดิ์
ฐานานุกรมที่พระปลัดในพระมงคลรัตโนภาส, ดร. เจ้าอาวาสวัดเรืองยศสุทธาราม, ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
๖. รางวัล
รางวัลทูตสันติภาพ จากสหพันธ์สันติภาพสากล องค์กรที่ปรึกษาทั่วไปของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (UN)

Leave a Reply