นายอำเภอโพธิ์ทอง ดำนา หว่านข้าว และแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน ปลูกฝังเยาวชนให้เรียนรู้ถึง  “คุณค่าในวิถีพอเพียง”

วันที่ 19  พ.ค. 66  วานนี้  ณ หมู่ที่ 2 บ้านไร่แตงโม ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง นายอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอโพธิ์ทอง เปิดเผยว่า อำเภอโพธิ์ทอง ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ วิถีพอเพียง วิถีไทย เชิญชวนประชาชนมาร่วม “ดำนา หว่านข้าว” และแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันแรกนาขวัญ โดยมี นางสาวเผอิญ ถาดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง นางสาวสยาม ก๋งฉิน นักวิชาการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอ่างทอง ปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า นักท่องเที่ยว เด็กและเยาวชนจำนวนมาก ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีกันอย่างครึกครื้น

นายอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอโพธิ์ทอง กล่าวว่า กิจกรรมวันแรกนาขวัญ “ดำนา หว่านข้าว” อำเภอโพธิ์ทอง จัดขึ้นเพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนได้ระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรรมและตระหนักเห็นถึงคุณค่าของวิถีเกษตรกรไทย โดยการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่มีความเป็นเอกลักษณ์และสืบทอดต่อมาตั้งแต่อดีตของเกษตรกรไทยในการเริ่มต้นฤดูการทำนาปลูกข้าวแบบดั้งเดิม ประกอบกับ “วันแรกนาขวัญ” หรือที่ปัจจุบันเรียกกันว่า “วันพืชมงคล” ซึ่งเป็นวันสำคัญของชาติและเป็นวันเกษตรกรไทย และจะมีกำหนดพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในเดือนพฤษภาคมของทุกปี เพราะว่าในเดือน 6 หรือเดือนพฤษภานั้นเป็นเดือนที่ประเทศไทยเริ่มเข้าฤดูฝน จึงเป็นระยะเวลาเหมาะสมสำหรับเกษตรกร ในการเตรียมทำนาปลูกข้าว อันเป็นอาชีพหลักของไทยมาแต่โบราณ

“ในวันนี้ ผมรู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้เห็นประชาชนชาวโพธิ์ทอง ที่มีทั้งผู้ใหญ่และเด็กมาร่วมกันดำนา หว่านข้าว “เอามื้อสามัคคี” พร้อมกับการให้ความรู้โดยปราชญ์ชาวบ้าน ทำให้เด็กเยาวชนในหมู่บ้านชุมชน อยากที่จะออกมาทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และที่สำคัญ คือการได้เรียนรู้ ซึมซับ วิถีชีวิตของบรรพบุรุษ วิถีแห่งความเรียบง่ายและพอเพียง ความมีน้ำจิตน้ำใจซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยมาแต่ช้านาน ซึ่งผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้มีใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข และมิตรภาพ นับเป็นช่วงเวลาสำคัญที่นำเอาคนในชุมชนของพวกเรามารวมกัน แบ่งปันเรื่องราว เสียงหัวเราะ และความหวังของวันใหม่ในฤดูกาลปลูกข้าว เพื่อให้เป็นไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อน “หมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)” ของกระทรวงมหาดไทยในการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันดูแลสมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชนให้มีการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมเสริมสร้างพลังความรัก ความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สืบสานประเพณีวัฒนธรรม และถ่ายทอดไปสู่เด็กและเยาวชนคนในชุมชนรุ่นต่อไป” นายอำเภอโพธิ์ทอง กล่าว

นายอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอโพธิ์ทอง กล่าวเพิ่มเติมว่า ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชน ลุง ป้า น้า อา เกษตรกร ชาวหนองแม่ไก่ รวมถึงภาคีเครือข่ายทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดี และช่วยกันส่งเสริมพื้นที่แห่งนี้ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมจังหวัดอ่างทอง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ขยายผลสู่การพึ่งพาตนเองตามวิถีชีวิตของประชาชน และทำให้ทุกคนมีรายได้และมีความสุข พร้อมเติบโตและเข้มแข็งเป็นหมู่บ้านยั่งยืนไปด้วยกัน

Leave a Reply