ประวัติหน้า ๑ “มหาจุฬา ฯ ” กับ “คณะสงฆ์มอญ” แลกเปลี่ยนพระไตรปิฎกฟื้นสานสัมพันธ์ระหว่างสงฆ์ ๒ ประเทศ

วันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๙ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการพิธีมอบถวายพรไตรปิฎก ฉบับ มจร แก่คณะสงฆ์มอญ และรับมอบถวายพระไตรปิฎก ฉบับภาษามอญ จากคณะสงฆ์มอญ แห่งประเทศสาธารณรัฐสภาพเมียนมา (The Republic of the Union of Myanmar) ณ ห้องประชุมคณะพุทธศาสตร์ มจร พระนครศรีอยุธยา

 คณะสงฆ์รามัญนิกาย มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคณะสงฆ์ไทยมาช้านาน เมื่อปี ๒๕๕๗ คณะสงฆ์รามัญนิกายเริ่มรื้อฟื้นสัมพันธไมตรีทางการสมณทูต ด้านพระพุทธศาสนา การศึกษาและศิลปวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่กับคณะสงฆ์ ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ลงนามทำบันทึกข้องตกลงร่วม (MOU) กับมหาวิทยาลัยสงฆ์มอญอย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมมือทางวิชาการ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกัน

เพื่อเป็นการประกาศและสรรเสริญเกียรติคุณ พระมหาเถระชาวมอญ ผู้เจริญด้วยพรหมวิหารคุณ สีลสุตาธิคุณ ให้ปรากฏแผ่ไพศาล ปีนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ มีมติถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ พระมหาเถระชาวมอญจำนวน ๒ รูป คือ Most Venerable Baddanta  Nantasara รองประธานคณะสงฆ์รามัญนิกาย สาขาวิชา Buddhist Studies และ Most Venerable  Baddanta  Vepulla รองประธานคณะสงฆ์นิกายมหาเย็น (รามัญธรรมยุต) สาขาบาลีศึกษา พร้อมมีมติมอบเข็มเกียรติคุณแก่คฤหัสถ์ชาวมอญอีก ๑ ท่าน

และในวันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๙ น. ณ ห้องประชุมเธียรเตอร์ คณะสงฆ์มอญมีกำหนดมอบถวายพระไตรปิฏก ฉบับภาษามอญ แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานรับมอบ

ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มอบถวายพระไตรปิฏกฉบับ มจร แก่คณะสงฆ์มอญเพื่อเป็นอนุสรณ์สัมพันธ์ในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

สำหรับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีกำหนดงานประสาทปริญญา ระหว่างวันที่ ๙ -๑๐  ธันวาคม๒๕๖๖ นี้ โดยวันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ จะมีพิธีซ้อมใหญ่ทั้งภาคเช้าและบ่าย ในขณะที่วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะเสด็จมาเป็นประธานประทานปริญญาบัตรในภาคบ่าย สำหรับภาคเช้ามีพระบัญชาให้สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ปฎิบัติหน้าที่แทนพระองค์ในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

สำหรับนิสิตผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 นี้ รวมทั้งสิ้น 4,628รูป/คน จำแนกเป็นปริญญาตรี 3,177 รูป/คน ปริญญาโท 990 รูป/คน และปริญญาเอก 461รูป / คน ใน 4,628 รูป/คนนี้ มีผู้ลงทะเบียนเข้ารับประทานปริญญาบัตรทิ้งสิ้น 3,108 รูป/คน แยกเป็นบรรพชิต 1,671 รูป และคฤหัสถ์ 1,437 คน
อันนี้ไม่นับรวมผู้มีชื่อเสียงทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ที่สภา “มจร” อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เข็มเกียรติคุณ ซึ่งมาจากทั่วโลกอีก 117 รูป/คน โดยแบ่งเป็นปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 74 รูป/คน และเข็มเกียรติ

 

Leave a Reply