‘รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ มจร’ส่งคณะสงฆ์จีนหลังร่วมงานวิสาขะ

เมื่อวลา 18:00 น.วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เดินทางไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อส่งพระธรรมาจารย์ ดร.หยั่น เจี๋ย (Most Ven.Dr.Yan Jue) รองประธานพุทธสมาคม ผู้รักษาการประธานพุทธสมาคมจีน และพระธรรมาจารย์ ดร.ปัญเชน ลามะ (Most Ven.Dr.Panchen Erdeni Chos-Kyi-Royal-po) รองประธานพุทธสมาคมจีน พร้อมด้วยคณะรองประธานพุทธสมาคม ผู้บริหารพุทธสมาคม และข้าราชการ ในนามผู้แทนรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาร่วมงานวันวิสาขบูชาโลก ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร และร่วมงานวันวิสาขบูชาในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2562 ฟังธรรมเทศนจากพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส และได้เวียนเทียนประทักษิณรอบพระอุโบสถวัดประยุรฯเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่พระวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เข้าเยี่ยมชมพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม

และเยี่ยม มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ในโอกาสนี้พระธรรมาจารย์ ดร.ปัญเชน ลามะ ได้กล่าวว่า พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลาง หลักธรรมคำสอนเป็นตัวเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี ศิลปะวัฒนธรรม จิตวิญญาณมวลมนุษย์ชาติให้รวมเป็นหนึ่ง ประเทศไทย-จีน ชื่นชมประเทศไทย ดังเห็นได้จาก ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา แลเห็นวัดวาอารามงามตาเจดีย์เหลืองอร่าม เห็นถึงอารยธรรมที่ดีงามในประเทศไทย น่าอนุโมทนา คณะสงฆ์ไทยที่คงรักษาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ด้วยการถ่ายทอดสืบทอดไปยัง พุทธศาสนิกชนชาวไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

Cr.กองวิเทศสัมพันธ์ มจร ฝ่ายต่างประเทศ (ภาพ/ข่าว/siro tigercup)

Leave a Reply