พระเทพปวรเมธีประธานสงฆ์ ในพิธีฌาปนกิจศพมารดาศ.พิเศษ ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 15.30 น.พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา(คปพ.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส.และประธานองค์การศึกษา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ร่วมบำเพ็ญกุศลและเป็นประธานสงฆ์ในพิธีฌาปนกิจศพคุณยายสมจิตร์ ปั๋งมี เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา อายุ 100 ปี 5 เดือน โยมมารดาของศาตราจารย์พิเศษ ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ (ป.ธ.9 ขณะเป็นสามเณร) อาจารย์พิเศษ มจร ที่วัดแก้วฟ้า ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในการนี้มีพระเถรานุเถระและผู้มีเกียรติมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

Leave a Reply