ด่วน..หมายกำหนดการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงตั้งเปรียญธรรม ๙ ประโยคและเปรียญธรรม ๖ ประโยค (แนบรายชื่อ – ข้อถวายคำแนะนำ)

หมายกำหนดการ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เสด็จพระราชพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๙ ประโยค และ เปรียญธรรม ๖ ประโยค
ในวันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น.
ภายในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

 

 

Leave a Reply