สมเด็จพระสังฆราชประทานพระวโรกาสให้เจ้าอาวาสวัดสิงคโปร์เฝ้าถวายสักการะ

เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เพจสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้เพิ่มรูปภาพและข้อความว่า วันจันทร์ ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ พระโสภณวชิราภรณ์ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) นำพระอาจารย์จีนวิเทศศาสนานุวัตร (หมิง ยี่) เจ้าอาวาสวัดฝู่ไฮ่ซาน สาธารณรัฐสิงคโปร์ และพระอาจารย์จีนราชธรรมานุสิฐ (ฝ่า จ้าว) วัดพระเขี้ยวแก้ว สาธารณรัฐสิงคโปร์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์สิงคโปร์เฝ้าถวายสักการะ

Leave a Reply