มท.1 เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ “พระบรมธาตุศรีแสงธรรมมหาวชิรโมลี” วัดพระเสียดายแดด

วันที่ 29 มีนาคม 2566 (ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 5) เวลา 13:09 น. ที่วัดป่าศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์พระบรมธาตุศรีแสงธรรมมหาวชิรโมลี โดยได้รับเมตตาจาก พระพรหมมุนี วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 (ธ) เป็นประธานสงฆ์ มีพระมหาเถระ อาทิ พระพรหมวชิรโสภณ วัดบึงพลาญชัย ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธ) พระธรรมวิสุทธาจารย์ เจ้าคณะภาค 10 (ธ) วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร พระธรรมวชิรสุธี วัดอาวุธวิกสิตาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธ) พระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม และพระเถรานุเถระ ร่วมประกอบพิธี โดยมี นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายเอกวิทย์ มีเพียร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายวสันต์ สุภาภา รองอธิบดีกรมที่ดิน นางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร. ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย นายประสพโชค อยู่สำราญ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสมเพชร สร้อยสะคู นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชนกว่า 500 คน ร่วมพิธี

โอกาสนี้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธี จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย และถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประธานสงฆ์ให้ศีล ประธานในพิธีจุดเทียนเงิน เทียนทอง ธูป ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวง จุดธูปปักที่เครื่องบวงสรวง หัวหน้าฝ่ายโหรหลวง อ่านโองการบวงสรวง จบแล้ว ประธานในพิธีโปรยดอกไม้ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงแล้วไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ ทำการสุหร่าย เจิมแผ่นอิฐทอง นาก เงิน ตอกไม้มงคลแล้ววางแผ่นอิฐทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ลงในหลุม แล้ววางพลอยเก้าสี และโปรยดอกไม้ลงในหลุม แล้วเดินเข้าปะรำพิธี กล่าวคำถวายผ้าป่า แล้วถวายผ้าป่าพร้อมประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ กรวดน้ำ รับพร และกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อลาพระรัตนตรัย เป็นอันเสร็จพิธี

นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แทนนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานจัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์พระบรมธาตุศรีแสงธรรมมหาวชิรโมลี กล่าวรายงานว่า ด้วยวัดป่าศรีแสงธรรมได้มีโครงการก่อสร้างพระบรมธาตุศรีแสงธรรมมหาวชิรโมลี เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นพุทธมามกะ ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนาและวัดป่าศรีแสงธรรม รวมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

“การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในโครงการก่อสร้างพระบรมธาตุ ประกอบด้วย ทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์พระบรมธาตุ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อพระบรมธาตุว่า “พระบรมธาตุศรีแสงธรรมมหาวชิรโมลี” และพระราชทานชื่อพระประธานประจำพระบรมธาตุว่า “พระพุทธปัญญานวมินทรสิริประชานาถ” ซึ่งพระบรมธาตุได้รับการออกแบบโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง มีขนาดกว้าง 35 เมตร ยาว 35 เมตร สูง 26 เมตร งบประมาณก่อสร้าง 32 ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างที่พุทธอารยเกษตรวัดป่าศรีแสงธรรม บนเนื้อที่ 97 ไร่ ซึ่งจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้คู่คุณธรรม โคก หนอง นา อารยเกษตร ตัวอย่างการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน” รองปลัด มท. กล่าว

พระปัญญาวชิรโมลี กล่าวว่า ทีมสำรวจจากกรมโยธา ฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ก่อสร้างพระบรมธาตุศรีแสงธรรมมหาวชิรโมลี พุทธสถานอารยเกษตร ที่วัดป่าศรีแสงธรรม ออกแบบด้วยแนวคิดผสมผสานพระพุทธศาสนาและพลังงานกับการเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาชุมชนแบบองค์รวมโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในทุกระดับ และทุกมิติ เชื่อมโยง 3 สถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีพุทธสถานอารยเกษตรคอยขับเคลื่อนความเจริญบนพื้นฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้คู่คุณธรรม เอาศาสนสถานที่สำคัญสูงสุดในพระพุทธศาสนา คือพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ของพระพุทธเจ้าให้ประชาชนได้สักการะบูชา ระลึกนึกถึงพระปัญญาธิคุณ พระวิสุทธิคุณ พระกรุณาธิคุณ ที่มีต่อหมู่สัตว์โลกทั้งหลายที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏ

ทั้งนี้ พุทธศาสนิกชน และท่านผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมทำบุญการจัดสร้างพระบรมธาตุศรีแสงธรรมมหาวชิรโมลี ณ พุทธสถานอารยเกษตร วัดป่าศรีแสงธรรม  บ้านดงดิบ ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ทางบัญชี “วัดป่าศรีแสงธรรม” ธ.กรุงไทย สาขา โขงเจียม  เลขบัญชี 338-041837-4 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดป่าศรีแสงธรรม หรือที่พระปัญญาวชิรโมลี โทร. 08-6233-1345 ได้ทุกวัน

Leave a Reply