สุดล้ำ!’มจร’จัดถกปัญญาประดิษฐ์(AI) ช่วยป้องแฮ็กสอนธรรมของพระสงฆ์ไทย

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ห้องประชุมเธียร์เตอร์ โซน D อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมกับคณะพุทธศาสตร์ มจร จัดโครงการเสวนาพุทธอาเซียนและเทศกาลภาพยนตร์พุทธอาเซียน โดยมีพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานเปิดและให้โอวาทในเวลา ๐๙.๐๐ น. โดยมีพระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกษา ถวายรายงาน และพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ดร. รักษาการรองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ ถวายสักการะและของที่ระลึก

ต่อมาเวลา ๑๐.๐๐ น. Are Buddhist Monks and Nuns Exempt from Being Hacked by Artificial Intelligence (AI)? Dhamma and Sangha Responses” โดย อาจารย์ ดร. จอห์น โซลท์ (Dr.John Solt)
๑๑.๐๐ น. ถาม-ตอบ
๑๑.๓๐ น. ฉันเพล-รับประทาน
๑๓.๐๐ น.-
๑๕.๐๐ น. อภิปรายหัวข้อ พุทธอาเซียน “Can Artificial Intelligence (AI) Hack ASEAN Buddhism in the 21st Century?” โดย อาจารย์ ดร. จอห์น โซลท์ (Dr.John Solt)
๑๔.๓๐ น. ถาม-ตอบ
๑๕.๐๐ น. มอบของที่ระลึก โดย พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ดร. รักษาการรองคณบดีคณะพุทธศาสตร์
ปิดกิจกรรม

วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

๐๙.๐๐ ภาพยนตร์ พุทธอาเซียน เรื่อง โลกุตตรธรรม ภาพยนตร์จากพม่า
วิทยากร โดย อาจารย์ ดร. จอห์น โซลท์ (Dr.John Solt)
๑๑.๐๐ น. ฉันเพล-รับประทาน
๑๓.๐๐ น.- ถาม-ตอบ สานเสวนา
๑๕.๐๐ น. ปิดกิจกรรม

Cr.FB-Mcu Asean

Leave a Reply