ฐานสังคหวัตถุธรรม เพิ่มศักยภาพขรก.ฝ่ายตุลาการ ประจำศาลราชบุรี

ระหว่างวันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายเด่นชัย ศรีจุลฮาต ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดชัยนาท ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี เป็นประธานและวิทยากรในพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หลักสูตร “การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้ปฏิบัติงานข้าราชการยุคใหม่ใส่ใจจริยธรรม”

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารทีมงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีส่วนร่วมในองค์กร มีความสามัคคีในหมู่คณะ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง โดยมีนายสัณห์พิชญ์ ลิขิตกายแก้ว ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี นางสุภรณ์ ช้อยหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี คณะข้าราชการเข้าร่วมโครงการ

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจในการทำงานเป็นทีม โดยนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาสร้างกิจกรรมสันทนาการรวมพลัง สร้างทีม Walk Rally ด้วยหลักสังคหวัตถุ ๔ หลักการทำงานร่วมกันอย่างสันติ มีธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเกื้อกูล และสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ประกอบด้วย ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตา สัมพันธ์ในทุกฐานด้วยสันติวิถีเกมส์

ฐาน “จารึกรายชื่อ” เป็นลักษณะของ “ทาน” คือการให้ ปลูกฝังการแบ่งปันเพื่อประโยชน์แก่คนอื่น

วัตถุประสงค์

๑. เสริมสร้างให้เกิดความเสียสละ อดทน
๒. ฝึกฝนให้เกิดการช่วยเหลือและสนับสนุนภายในทีม
๓. ให้เกิดการยอมรับข้อจำกัดของตนเองและเพื่อนร่วมทีม
๔. ฝึกให้ใช้สมาธิ ความจดจ่อ ความตั้งใจในการมุ่งสู่เป้าหมาย

 

ฐาน “ใบ้คำ” เป็นลักษณะของ “ปิยวาจา” ส่งเสริมการใช้คำพูดด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวาน จริงใจ ไม่พูดก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ เหมาะกับกาลเทศะ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เกิดเทคนิค และทักษะในการสื่อสารที่ดี
๒. เพื่อฝึกการใช้ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา
๓. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

ฐาน “ส่งห่วง” เป็นลักษณะของ “อัตถจริยา” คือการทำตนให้เป็นประโยชน์ด้วยการทำตนให้มีประโยชน์และประพฤติตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น

วัตถุประสงค์

๑. ฝึกความคล่องตัว การทำงานให้รวดเร็วภายในเวลาที่กำหนด โดยให้ผิดพลาดน้อยที่สุด
๒. สร้างเสริมให้เกิดการประสานงานระหว่างฝ่าย-แผนก

ฐาน “พรมวิเศษ” เป็นลักษณะของ “สมานัตตา” การเป็นผุ้มีความสม่ำเสมอ โดยประพฤติตัวให้มีความเสมอต้นเสมอปลาย วางตัวดีต่อกัน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้มีการวางแผนในการทำงาน ให้งานประสบความสำเร็จ
๒. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ สื่อให้เห็นถึงการรวมพลัง
๓. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

ฐาน “สิงห์รถบรรทุก” เป็นการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นต้องปฏิบัติตนอย่างไร จึงจะทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ
๒. เพื่อสื่อให้เห็นถึงการรวมพลัง
๓. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

โดยมีคณะผู้พิพากษาสมทบร่วมเป็นวิทยากร เข้าร่วมโครงการ ณ ริมเขาวัลเล่ย์รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

Leave a Reply