ประธานป.ป.ช.หวัง”มจร”เป็นต้นแบบด้านความโปร่งใสปลอดทุจริตให้กับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ

         วันที่ 28 พฤษภาคม 64  พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ได้ส่งสาร ถึงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ( มจร) เนื่องในโอกาสที่ มจรได้รับรางวัลโล่เกียรติยศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำงบประมาณปี 2563 ความตอนหนึ่งว่า

        “ มีควาามประสงค์ต้องการให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ในด้านการบริหารงานให้ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการสร้างระบบคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กรและเป็นหน่วยงานที่เป็นความหวังของประเทศชาติและประชาชนในการร่วมกันขับเคลื่อนด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั่วไป เพื่อสร้างภาพลักษณ์ความโปร่งใสให้กับประเทศไทยในสายตาขอ งนานาอารยะประเทศ…”

Leave a Reply