“กรมการปกครอง” สั่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน “จับตา” สมาคมปกป้องพระพุทธศาสนา

วันที่ 27 ต.ค. 64 วันนี้ปรากฏหนังสือด่วนที่สุดซึ่งออกโดยอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ขอให้กำนันผู้ใหญ่ในพื้นที่ติดตามสถานการณ์และความเคลื่อนไหวของ “สมาคมปกป้องพระพุทธศาสนา” ความว่า

ด้วยจังหวัดเชียงราย ได้รับแจ้งจากกรมการปกครอง สมาคมปกป้องพระพุทธศาสนามีกำหนดลงพื้นที่เพื่อพบปะตัวแทนสาขาและจัดการเรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 24 -31 ตุลาคม 2564 ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหงัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดแพร่  จังหวัดน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์  จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดนครสวรรค์  โดยอาจมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กรมการปกครอง ได้แก่ การยกเลิกพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 การยกเลิกพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พงศ. 2542 และการยกเลิกกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ซึ่งปรากฎรายละเอียดใน Facebook:ยกเลิก พ.ร.บ.อิสลาม

อำเภอเมืองเชียงราย จึงขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ทราบ และคอยติดตามสถานการณ์และความเคลื่อนไหวของสมาคมดังกล่าว หากพบว่ามีความเคลื่อนไหวในพื้นที่ใด ขอให้ท่านรายงานให้อำเภอเมืองเชียงรายทราบโดยเร็ว..

สำหรับความเป็นมาของสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนา เพจ : สมาคมปกป้องพระพุทธศาสนา ได้อธิบายการเกิดขึ้นของสมาคมไว้ดังนี้

สมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นเพราะความไม่เป็นธรรมในสังคม เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงวิดิทัศน์เพลงชาติไทยเวอร์ชั่นใหม่ที่ไร้สัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาและไร้ซึ่งสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์โดยสิ้นเชิง แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของสถาบันชาติ และความอ่อนแอของสถาบันพระพุทธศาสนาบนแผ่นดินนี้แม้จะมีประชากรถึง 95% ที่อ้างว่านับถือพระพุทธศาสนาแต่ขาดความเข้าใจในรากเหง้าของตนเอง ปล่อยให้ต่างศาสนาครอบงำความคิดอ่านและเป็นผู้ชี้นำสังคมตนเอง สถาบันพระมหากษัตริย์ถูกละเลย ไม่มีการกล่าวถึงในวิดิทัศน์เพลงชาติเวอร์ชั่นใหม่ พวกเราชาวพุทธที่เป็นฆราวาสและเป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนาคือพุทธบริษัท 4 จึงได้รวมตัวกันจัดตั้งสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำงาน 16 ข้อ จากนั้นได้ทำเรื่องร้องเรียนไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินและได้มีการประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบคือสำนักงานส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติและสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นเวลาถึง 2 เดือน 4 ครั้ง จึงได้สัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์กลับคืนมา..

ที่มา : สมาคมปกป้องพระพุทธศาสนา,ข่าวสารพระพุทธศาสนา

Leave a Reply