“มจร” เตรียมจัดหลักสูตรข้ามคณะ หวังตอบโจทย์สอนพระพุทธศาสนาฐานสมรรถนะในสถานศึกษา

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ได้ให้การต้อนรับคณะทำงานยกร่างหลักสูตรฐานสมรรถนะด้านศีลธรรมในสถานศึกษา นำโดย รศ.ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ ซึ่งได้นำคณะทำงานมาถวายความก้าวหน้าในการทำงาน และหารือแนวทางในการขยายผลต่อไป

รศ.ประภาภัทร กล่าวว่า ขณะนี้ คณะทำงานยกร่างสาระด้านศีลธรรม โดยมี ดร.สิริกร มณีรินทร์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ยกร่างสาระด้านศีลธรรมฉบับสมบูรณ์และจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้การทำงานด้านการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนมีประสิทธิผล และเกิดความยั่งยืน คณะทำงานจะจัดหลักสูตรระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อพัฒนาผู้สอนให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการสอนพระพุทธศาสนาฐานสมรรถนะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยมหาจุฬาฯ เป็นฐานในการพัฒนาและฝึกอบรม

พระธรรมวัชรบัณฑิต ได้กล่าวสนับสนุนว่า เพื่อตอบโจทย์แนวทางดังกล่าว มจร ในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยด้านปัญญาและคุณธรรม สามารถนำศักยภาพด้านนี้มาจัดหลักสูตรข้ามคณะ โดยความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์ และวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ และสำนักงานครูพระสอนศีลธรรมโดยมีกองวิชาการเป็นกลางในการบูรณาการการทำงาน พัฒนาให้เป็นหลักสูตรนวัตกรรมการสอนพระพุทธศาสนา ยกระดับขึ้นเป็นหลักสูตรอินเตอร์ เพื่อให้สามารถสอนได้ทั้งโรงเรียน สพฐ. โรงเรียนสาธิต โรงเรียนกรุงเทพฯ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนอินเตอร์ทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยการถึงเอาเครือข่ายต่างๆ มาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

พระธรรมวัชรบัณฑิต กล่าวต่อว่า พร้อมกันนี้จะได้ดึงเอาครูพระ รวมถึงครูประจำการที่มีอยู่แล้วในโรงเรียน มาพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวการสอนพระพุทธศาสนาฐานสมรรถนะ ให้มีความเข้าใจปริยัติอย่างลึกซึ้ง และขยายไปสู่การปฏิบัติอย่างถึงแก่น แล้วออกไปทำหน้าที่สอนพระพุทธศาสนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Leave a Reply