“มจร” บันไดไม่แห้ง..อัครราชทูตอินเดียเข้าถวายสักการะ “พระธรรมวัชรบัณฑิต”

วันที่  ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๓๐ น.ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร พระนครศรีอยุธยา  พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)  เมตตาให้ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำ Mr.K.Ashok Wangdi, The First Secretary Consular in Embassy of India, Bangkok-Thailand และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีด้านพระพุทธศาสนา การศึกษาและวัฒนธรรม โดยมี  Mr.Dattatreya Hosbole, The General Secretary RSS, Mr.Suresh Soni RSS Senior Leader, Dr.Aashish Bhave, Tge Third Dignitary and Director of lnternational Center for Cultural Studies, New Delhi เข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดีในการนี้ด้วย

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญมี พรรษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พระมหาไพฑูรย์ ปนฺตนนฺโท รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระพระธรรมทูต ฝ่ายวิชาการ มหาโกศล ธีรปญฺโญ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ รองผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พระมหาวิเชียร สุธีโร ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยพระธรรมทูต และบุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมปฏิสันถารคณะเลขานุการ เอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย ด้วย

สืบเนื่องจากการที่ นายนาเคศ สิงห์ (H.E. Mr. Nagesh Singh เอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย เดินทางมาปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต จากอินเดียสู่สุวรรณภูมิ” ณ วิทยาลัยพระธรรมทูต เนื่องในอภิลักขิตสมัยครบรอบ ๑ ทศวรรษ วิทยาลัยพระธรรมทูตเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ความทราบนั้น บัดนี้ คณะเลขานุการเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย จึงได้เดินทางมา มจร เยี่ยมคารวะอธิการบดี และเยี่ยมชม มจร เพื้อกระชับสัมพันธไมตรีด้านพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา และทำงานร่วมกันในอนาคต

หลังจากร่วมพูดคุย พระธรรมวัชรบัณฑิต ได้มอบหมายให้พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ สนองนโยบายงานด้านต่างประเทศ เพื่อพัฒนา พระพุทธศาสนา ภายใต้บทบาทของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศอินเดีย ให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป

Leave a Reply